Denzitometria

„SKONTROLUJTE SI SVOJE KOSTI“ 

  Vykonajte kontrolu a identifikujte svoje rizikové faktory. Ak ste v ohrození – požiadajte o posúdenie zdravia kostí a následne urobte včasné opatrenia na prevenciu či žiadúce ovplyvnenie osteoporózy.  

Denzitometria je práve tá metodika merania hustoty kostnej hmoty, ktorá objektivizuje požadované výsledky. Pri vyšetrení sa meria stupeň absorpcie rtg lúčov prienikom kostným tkanivom. Hoci pracuje na rtg princípe, netreba sa obávať ožiarenia. Ide o bezbolestné vyšetrenie so zanedbateľnou dávkou rtg žiarenia. 

Zvyčajne sa hustota kostí overuje v miestach najčastejších zlomenín – driekové stavce a horný koniec stehennej kosti. Samotné meranie trvá niekoľko minút. Svoj čas vyžaduje vyplnenie dotazníka, samotná analýza a vyhodnotenie merania.  

Výsledkom denzitometrie je záver : hustota kostného tkaniva v g/cm2 a tzv. T- a Z-skóre, vyhodnotenia FRAXu- riziko a 10-ročnej pravdepodobnosti zlomeniny bedra a 10-ročnej pravdepodobnosti závažnej osteoporotickej zlomeniny (zlomenina stavcov, predlaktia, bedra alebo ramena), vyhodnotenia TBS skóre, ako ďalšieho objektívne stanoveného rizikového faktora (nevyžaduje ďalšie meranie, je súčasne zisteným objektívnym parametrom), a následná klasifikácia do troch kategórií: norma, osteopénia a osteoporóza.  

Denzitometrické vyšetrenie sa vykonáva len v odôvodnených prípadoch na základe prísne vymedzených indikačných kritérií.  

Denzitometria znamená v diagnostike veľký pokrok spolu s doplňujúcimi FRAX a TBS skóre, ktoré umožňujú aj predpoveď 10-ročného rizika zlomeniny, čo spolu s klinickým obrazom a biomechanickými parametrami vedie ku objektívne podloženým doporučeným opatreniam.  

A o to ide. Vyšetrenie nie je samoúčelné, ale je súčasťou mozaiky prevencie, diagnostiky a následných cielených opatrení na zabránenie krehkých zlomenín. Ešte stále sa stretávame s „blúdiacimi“ pacientmi, ktorí majú vytlačený výsledok merania – často zásadne nesprávne interpretovaným záverom – napísaný prístrojom na základe nesprávne vymedzených trajektórií, miesta merania, zlého zapolohovania meraného pacienta pri vyšetrení, tragického identifikovania nutných kruciálnych bodov zameranej oblasti, nadhodnotenia výsledkov merania oblastí, ktoré nie sú určené na forenznú diagnostiku a interpretovania vypísaného záveru ako modlu tohto strojového merania.  

Taktiež ešte horšie následné hodnotenie výsledkov merania v dynamike a liečbe, posúdenie úspešnosti či neúspešnosti opatrení a čo je najhoršie, zlé nastavenie opatrení a ich dodržiavania v čase. 

Opatrenia na riešenie osteoporózy, medikamentózne, sú na dlhé mesiace, roky a ich dodržiavanie vyžaduje prudkú spoluprácu medzi pacientom a terapeutom. Vyberajte preto na základe skúseností a výsledkov, nielen na základe usmernenia zdravotníckeho pracovníka, ktorý Vám podá výmenný lístok „na denzitometrické vyšetrenie“ bez týchto vedomostí, a ktorý v konečnom dôsledku tomu ani veľmi nerozumie. 

SME ŠPECIALISTI NA OSTEOPORÓZU a sme tu pre VÁS 

Objednajte sa a dohodnite si termín: 

https://www.ecasenka.sk/ordinacia/ortopedspolsro-mudrpeterklein-odberyinfuzie/vstup/iny-den,   

– telefonicky 0517713778 

-(ak máte veľa času) prídite na vyšetrenie osobne a zoberte si poradie z boxu v čakárni 

© 2023 MUDr. Klein. Všetky práva vyhradené. Made by hejDUDE